Hoppa till huvudinnehåll
Hälsa

Experter: Därför är svenskar så stressade

Oro för systemkollaps, lågkonjunktur och ökad polarisering. Det är tre möjliga bidragande orsaker till att sjukskrivningar orsakade av stress ökar kraftigt, enligt två experter Kollega talat med.
Publicerad 19 december 2023, kl 12:32
Kvinna som håller för ansiktet med en klocka i bakgrunden.
Det är inte bara arbete som skapar stress. Lågkonjunktur, polarisering, miljöförstöring är ytterligare orsaker att svenskar är så stressade. Foto: Pexels/Collage: Vera Viksten.

Aldrig tidigare har så många svenskar varit sjukskrivna på grund av stress. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan, som Kollega nyligen skrivit om. Mellan juni 2019 och juni 2023 ökade antalet sjukskrivna med stressrelaterad diagnos med nästan 50 procent.

Den främsta orsaken till sjukskrivningarna är bristande arbetsmiljö. Men varför de ökat så kraftigt de senaste två åren är svårare att förklara. Kollega har pratat med två stressexperter som lyfter fram några hypoteser. 

Porträttbild på Töres Theorell.
Töres Theorell. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin, menar att den stundande lågkonjunkturen har ett finger med i spelet. 2023 har kantats av höga räntor, energikris, inflation och en ökande arbetslöshet. När företag tvingas göra sig av med sin personal förändras ofta arbetsförhållandena till det sämre för de som blir kvar, menar Töres Theorell.

– Kravnivån stiger och det blir dålig stämning. De pressade cheferna kanske lyssnar mindre på vad de anställda har att säga och insatserna för att motverka stress och dålig arbetsmiljö, så som exempelvis kulturella aktiviteter, minskar. Det är tråkigt att det ska vara så då det är sådana insatser som behövs, i synnerhet i oroliga tider, säger han. 

Konjunktur påverkar sjukskrivningssiffror

Det finns flera historiska exempel på hur konjunktursvängningarna påverkat arbetsmiljön och sjuksiffrorna. Töres Theorell lyfter särskilt fram 1990-talet, då Sverige befann sig i ett socioekonomiskt krisläge. Både arbetslösheten och sjuktalen steg kontinuerligt fram till omkring 2002.

– Efter det har det pendlat lite upp och ned beroende på konjunkturerna. Vi har inte nått upp i de höga nivåer som vi hade i slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Arbetsmiljön är inte heller lika krisartad nu som den var då, men tittar vi ännu längre tillbaka på hur folk rapporterade sin arbetsmiljö på 70- och 80-talen så var det fler indikatorer som låg bättre till då än i dag. Så även om det gått upp och ner, befinner vi oss just nu på en sämre nivå åtminstone om man tittar på självrapporterade arbetsförhållanden i offentlig statistik.

Det ekonomiska läget är en av flera yttre faktorer som bidrar till ökad stress. En annan är klimatkrisen. I den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs Universitet svarade 85 procent att de kände oro över förändringar i klimatet. 

Enligt Fredrik Livheim, medicine doktor och psykolog, kan en del av förklaringen till våra ökade stressnivåer kopplas till klimatkrisen och ett nytt ”osäkerhetskomplex” som skapats till följd av den. 

– Osäkerhetskomplexet innebär att nya former av osäkerhet läggs på varandra i flera lager och interagerar, vilket jag tror är en del av svaret till varför vi blir mer stressade, säger han. 

Planetär systemkollaps

Porträttbild på Fredrik Livheim.
Fredrik Livheim. Foto: Albin Händig.

Osäkerhetskomplexet består, enligt Fredrik Livheim, av fyra lager som definierats i FN:s senaste Human Development Report. 

Det första lagret består av vardagsosäkerheten, såsom arbetsrelaterad osäkerhet och individens dagliga bekymmer, vilket alltid har funnits bland människor, menar Fredrik Livheim. Det andra lagret är nytt och handlar om den planetära systemkollaps som orsakats av mänskligheten.

– Under 1970- och 80-talen trodde vi att jordens resurser var oändliga, men nu börjar vi se värmeökningar, väderkatastrofer och översvämningar på grund av klimatet. Det börjar bli tydligt för oss att vi håller på att begå kollektiv självmord. Att vi måste ställa om, om vi ska överleva på planeten, säger han. 

Osäkerhet skapar stress

Det tredje lagret handlar just om de stora samhälleliga förändringar som klimatförändringarna kommer föra med sig. Både de förändringar som behövs för att rädda planeten men även de konsekvenser som kan komma att drabba mänskligheten, menar Livheim. Osäkerheten kring hur dessa förändringar kommer att ske och vilka konsekvenser de kommer att få är påfrestande för människor. 

–  Det skapar stress, för är det någonting som vi människor har svårt för och som stressar oss så är det saker som är nya, oförutsägbara och opåverkbara. 

För att hantera detta ökande osäkerhetskomplex lyfter FN, i det fjärde lagret, att människor vänder sig till polarisering, förenklade förklaringar och starka ledare som kan presentera dessa för att skapa en illusion av kontroll i en komplex värld.

– Vi gör världen svartvit och man polariserar. Grupper sätts mot varandra och det blir en ”vi mot dem-effekt”. Det tycker jag att vi ser mer och mer, överallt. Polariseringen bidrar ytterligare till osäkerhetskomplexet och gör det ännu svårare för oss att navigera mot hållbara lösningar, säger Fredrik Livheim. 

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos förväntas lågkonjunkturen pågå i minst två år till och det är ännu oklart vart inflationen och räntorna kommer ta vägen. Frågorna om klimatet kommer knappast förlora sin aktualitet – snarare tvärt om. Om Theorells och Livheims hypoteser stämmer, finns det risk att även sjukskrivningssiffrorna kommer fortsätta stiga.

Text: Vera Viksten

Hälsa

Smutsig luft ökar sjukskrivningar

Fler blir sjuka från jobbet under veckor med högre luftföroreningar. Det visar en världsunik studie på yrkesarbetande stockholmare.
Elisabeth Brising Publicerad 21 februari 2024, kl 06:03
En man med portfölj och gasmask samt skorstenar och bilar.
Sämre luft - fler sjukskrivningar: Ny studie visar alarmerande samband. Foto: Colourbox.

Luftföroreningar orsakar inte bara stort lidande. Dålig luft kostar dessutom pengar i form av fler korta sjukskrivningar. Det visar en ny studie på arbetande vuxna i Stockholm. 

– Varje ökning med 10 mikrogram skadliga partiklar per kubikmeter ökar risken för sjukskrivning med 8,5 procent dagarna efter, säger Johan Sommar, forskare i folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet. 

Ökar luftvägsinfektioner

Johan Sommar.
Johan Sommar. Foto: Umeå universitet.

De partikelrelaterade utsläppen i en storstad motsvarar enligt studien hela fyra procent av alla korttidssjukskrivningarna. 

– Det är en stor andel och betydligt större än vad man tidigare trott, säger Johan Sommar. 

Det är sedan tidigare välkänt att ökningar i lokala halter av luftföroreningar leder till fler akutintag för personer med astma och KOL. Men färre har studerat hur utsläppen påverkar mindre infektioner som förkylningar. 

Skitig luft trycker ner immunförsvaret

Studien är världsunik eftersom få länder har liknande data att analysera. Johan Sommar och hans kollegor har samkört statistik på korttidssjukskrivningar från Statistiska Centralbyrån med Stockholms kommuns mätningar av partikelhalter under tio års tid.

Varför blir man lättare sjuk dagarna efter att man utsatts för något sämre luft?

– Luftvägsinfektioner blir vanligare då föroreningarna trycker ner immunsystemet och gör det svårare att bekämpa virus.

Vägtrafik och industri orsaker

Skadliga partiklar kommer främst från avgaser från förbränningsmotorer i vägtrafik och industri. Men det är också små partiklar som rivs upp från slitage med bildäck på asfaltsvägar. I andra länder är även eldning av trä och kol en stor luftförorenare.

Var i landet ska man jobba om man vill undvika luftföroreningar?

– Det är komplicerat att svara på. Det går inte på individnivå att säga att en person får bättre hälsa av att bo i en mindre stad, men i en större population kommer befolkningen att få mindre hälsoproblem om halterna skadliga partiklar minskar, säger Johan Sommar.

Mycket föroreningar i Sverige kommer också in söderifrån från Europa. Det gör att halterna av partiklar totalt kan vara högre i Malmö än i Stockholm trots att Malmö är mindre trafikerat. 

– Men lokal trafik och förbränning verkar samtidigt ha en viktigare påverkan på hälsan än luften från andra länder, säger Johan Sommar. 

Renare luft norröver

Norra Sverige har generellt sett bättre luftkvalitet än södra delarna. Mindre samhällen har renare luft än större. Inomhusluften är renare än luften utanför. Men jobbar du vid en väg kommer luften på kontoret vara påverkad av det även i ett mindre samhälle. 

– Eftersom våra byggnader är ventilerade så påverkas vi även inomhus av luftföroreningarna i omgivningsluften, säger Johan Sommar. 

Vad kan man göra åt det här som anställd?

– Om man har har astma eller hjärt-kärlproblem kan man undvika trafikerade gaturum under vissa tider, som rusningstrafik, för att minska sin exponering säger Johan Sommar. 

Ska känsliga inte cykla till jobbet i Stockholm?

– De kan välja en färdväg till jobbet som minskar exponeringen. Men med de luftföroreningshalter vi har i Sverige så blir nyttan av den fysiska aktiviteten vid cykling större än hälsoeffekterna av den exponeringen. 

Påverkar folkhälsa och arbetsliv

Johan Sommar hoppas hans studie kommer till användning för att beräkna sjukligheten i samband med luftföroreningar, men också hälsovinsten för olika åtgärder som minskar exponeringen. 

På samma sätt som en ökning av partiklar snabbt ökar sjukskrivningarna kan en minskning av partiklar snabbt påverka folkhälsan till det bättre påpekar han. 

– Effektiva redskap är miljözoner, förbud mot dubbdäck lokalt liksom att separera högtrafikerade bilvägar från gång- och cykeltrafik, bostäder och arbetsplatser, säger Johan Sommar. 

Andra sätt att förbättra luften är att låta träd stå kvar och att plantera fler löv- och barrträd i städer.

Läs studien: Increase in sick leave episodes from short-term fine particulate matter exposure: A case-crossover study in Stockholm, SwedenEnvironmental Research.

7 miljoner dör i förtid av smutsig luft

Svensk luft är trots dess hälsopåverkan renare än i de flesta andra länder. Under de senaste tjugo åren har också Stockholms luft förbättrats, vilket förbättrat barnens lunghälsa enligt studier. Ändå beräknas luftföroreningar i Sverige bidra till 7 600 för tidiga dödsfall varje år. 

På global nivå väntas 7 miljoner människor dö i förtid varje år på grund av luftföroreningarna, enligt WHO. Delhi i Indien har sämst luft bland städerna i världen. 

Städerna med sämst luft i Europa
Novo Sachs, Polen 
Cremona, Italien
Slavonski Brod, Kroatien

Städerna med renast luft i Europa
Umeå, Sverige
Tammerfors, Finland 
Funchal, Portugal