Hoppa till huvudinnehåll
Stress

Så behåller du förståndet i det gränslösa arbetslivet

Det gränslösa arbetslivet med flexibla arbetstider och tillgång till jobbmejl och mobil dygnet runt ställer stora krav på individen att själv hålla en rågång mellan jobb och privatliv. Arbetsgivaren bör så klart ta fram policys och regler kring tillgänglighet, men du borde också lära dig att hålla isär dina roller. Här är din guide.
Gabriella Westberg Publicerad 4 februari 2016, kl 11:36
Colourbox
Colourbox

Tar du ofta med dig jobbet hem? Det behöver inte vara något problem. Ungefär varannan arbetstagare kollar jobbmejl både före och efter ordinarie arbetstid och även över ledighet och sjukdom, enligt en undersökning från det amerikanska psykologiförbundet.

Men när gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut leder det till en utdragen stressreaktion, enligt en färsk studie från Illinois University. Forskarna kallar det ”telepress” (telepressure) och menar att det är direkt skadligt för hälsan. Telepressen kan ge upphov till symptom som hjärt- och kärlsjukdom, depression, fetma och försämrad kognitiv förmåga.

Bland Unionens medlemmar är det vanligt med flexibla arbetstider och möjlighet att jobba hemifrån. Men där arbetstiden är flexibel och det saknas en tydlig policy kring hur tillgängliga arbetstagarna ska vara har man betydligt svårare att släppa tankar på jobbet på fritiden. Vilket leder till utebliven (mental) vila.

Enligt en internationell jämförelse som förbundet har gjort är det just arbetstagare i Sverige och Nederländerna som jobbar mest flexibelt. Ändå är det så många som 67 procent som helt saknar en tillgänglighetspolicy.

Men du kan också själv se till att påminna dig om att du faktiskt inte är livegen, och även inför dig själv hävda din rätt till ett privatliv utanför jobbet. Tänk på det här:  

 1. Din hälsa. På kort sikt kan det kännas inspirerande och effektivt med det tunnelseende som stress ofta ger. Men du behöver släcka lyset emellanåt. Inte för din arbetsgivares skull, utan för din hälsas skull. Prioritera hälsan. Fundera på vad det är du gör när du inte tänker på jobbet. Lista den typen av aktiviteter och planera in dem i din vardag.
   
 2. Din familj. En av fyra upplever att de får mindre tid för familj och vänner och lika många får negativa kommentarer från familj och vänner för att de inte släpper jobbet när de egentligen ska vara lediga, enligt en undersökning Unionen gjorde 2015. Och ursäkta klyschan, men det är väldigt ovanligt att människor på sin dödsbädd önskar att de hade ägnat mer tid åt jobbet. Kollegorna kan vara mycket värda, men det är ju människorna du själv valt att ha nära som är livsviktiga. En vacker dag jobbar du inte längre här. Glöm inte det.
   
 3. Din hjärna. En chef som gör dig galen tar något ifrån dig som hen inte har rätt till. Ditt förstånd. Men det är ändå på dig själv ansvaret ligger att agera förnuftigt innan sans och vett tar eld. Kräver chefen för mycket är det du som måste säga ifrån. Och det är du som måste förstå att det är okej att säga nej till att till exempel jobba mer än ni kommit överens om - för att du ska gå och fika med kompisar eller åka pulka med barnen. Det är du som behöver vilan för att kunna fortsätta prestera utan att gå upp i limningen. Värna din hjärna!
   
 4. Din identitet. I takt med att det blir allt viktigare att dela sin arbetsgivares värderingar och hjälpa till att vårda varumärket i alla kanaler är det lätt att lockas till att bli ett med sitt professionella jag. Bli inte det. Ställ dig då och då frågan vad som känns viktigt för dig. Om det första du kommer att tänka på är jobbrelaterat vet du att det har gått för långt. Att inte låta jobbet kapa din identitet gör dig också mer stresstålig och faktiskt intressantare som kollega. Dessutom kan du antagligen se fram emot en roligare pension.
   
 5. Ditt nätverk. De människor du stött på och lärt känna genom åren kan du absolut ha nytta av i ditt arbete. I rekryteringssammanhang är det inte ovanligt att det ses som en fördel att ha ett brett nätverk. Men det är ditt nätverk - inte din arbetsgivares. Sälj inte ut dem!
   
 6. Din integritet. Det händer att människor måste agera på tvärs mot sina värderingar. En fackligt förtroendevald kan till exempel hamna i moraliskt kniviga situationer när lojaliteten med kollegorna ställs mot ledningens nedskärningsplaner och tystnadsplikt råder. Men var sann mot dig själv! Att utföra en uppgift mot din vilja för att det beordras uppifrån kostar på integriteten och din integritet är nästan alltid dyrbarare än din lön.

 

Med inspiration från Forbes.com.

Stress

Kraftig ökning av stressrelaterade sjukskrivningar

Sjukskrivningar orsakade av stress ökar kraftigt. Hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa – med stress som den största boven. Orsaken är främst bristande arbetsmiljö.
David Österberg Publicerad 22 november 2023, kl 06:06
Suddig bild på stressad kvinna med huvudet i händerna.
Sjukskrivningar orsakade av stress ökar kraftigt. Hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa - och kvinnor är oftare drabbade. Foto: Colourbox.

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Mellan juni 2019 och juni 2023 ökade antalet sjukskrivna med stressrelaterad diagnos med nästan 50 procent. Varför sjukskrivningstalen har ökat de senaste fyra åren är oklart, men trenden har sett liknande ut sedan 90-talet.

– Den underliggande trenden är ökande antal och andel sjukskrivningar i främst stressrelaterad psykisk ohälsa. Främsta orsaken är tuffare förhållanden i arbetslivet, säger Ulrik Lidwall, rapportförfattare och analytiker på Försäkringskassan.

Otillräckliga resurser

Ulrik Lindwall.
Ulrik Lindwall.

Han påpekar att både statistik från Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, SCB, påvisar sämre arbetsmiljö och fler besvär orsakade av arbetet. I SCB:s senast undersökning om levnadsförhållanden svarar 52 procent att de har ett psykiskt ansträngande arbete, mot 41 procent 2008.

– Vår rapport svarar inte på varför allt fler upplever negativ stress på jobbet, men det kan finnas flera förklaringar som kan vara olika i olika delar av arbetslivet. Automatisering och digitalisering minskar behovet av viss mänsklig arbetskraft men ökar behovet av annan, med mer kognitiva och sociala förmågor, säger Ulrik Lidwall.

Otillräckliga resurser är en annan förklaring. Det problemet finns främst inom välfärdstjänster, som vård, omsorg och utbildning.

– Där har både de kvalitativa och kvantitativa kraven ökat utan att olika former av resurser har ökat i samma utsträckning, säger Ulrik Lidwall.

Viktigt med tydliga uppgifter

Kristina Holmgren.
Kristina Holmgren.

Kristina Holmgren är professor i arbetsterapi vid Göteborgs universitet. Inte heller hon har en förklaring till varför sjukskrivningarna ökat just de senaste fyra åren.

– Men sjukskrivingarna påverkas av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är viktigt att man som medarbetare kan påverka arbetstakten, hur arbetet utförs och beslut som rör verksamheten. Om det finns konflikter ska chefen ha förutsättningar att lösa dem. 

Likt Ulrik Didwall påpekar även Kristina Holmgren att arbetslivet har förändrats och att de flesta arbetsuppgifter kräver mental ansträngning.

– Den fysiska arbetsmiljön är mycket bättre nu än förr, men man har inte i lika hög utsträckning kommit till rätta med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det kan bero på högre belastning: man ska göra mer på samma tid. Det kan också ha en organisatorisk förklaring: arbetet är organiserat på ett felaktigt sätt. Och det kan också bero på att det är mer tillåtet i dag att vara sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Människor kan ha upplevt stressrelaterad ohälsa även tidigare, men det var inte var lika accepterat som orsak till sjukskrivning då som idag.

Vad ska man göra för att komma till rätta med dålig arbetsmiljö?

– Det handlar jättemycket om att arbetsgivarna måste se över organisationen. Cheferna måste ha en rimlig arbetssituation och medarbetarna måste ha en rimlig arbetsbelastning. De flesta klarar att gå på topp ibland, men generellt sett ska man kunna klara av sina arbetsuppgifter på den tiden man är på sitt arbete. Man ska också kunna få en bra återkoppling, kunna prata med sina kollegor och chefer och veta vad som förväntas av en.

Kvinnor oftare sjuka

Lisa Björk.
Lisa Björk.

Kvinnor är oftare sjukskrivna för stress än män. Det beror främst på att de oftare arbetar i branscher med sämre arbetsmiljö, exempelvis välfärdssektorn, enligt Lisa Björk på Institutet för stressmedicin.

– När det gäller psykosociala risker, som kombinationen av låg kontroll och höga krav, höga krav och låg belöning eller besvärliga arbetstider som uppdelade skift och arbete med psykiskt påfrestande situationer, har kvinnor ofta sämre arbetsmiljö. När det gäller andra risker, som olyckor och belastning, kan det vara mycket värre i andra branscher.

Ytterligare en förklaring är kvinnors dubbelarbete.

– Kvinnor har oftare huvudansvar för hem och barn samtidigt som de arbetar på samma villkor som männen, i branscher med tuffa arbetsvillkor, säger Lisa Björk.

Varför görs inte mer åt arbetsmiljön om man vet vad som ger bra arbetsmiljö?

– Det kan handla om kunskapsbrister hos chefer och arbetsgivare. Men främst tror jag att det handlar om bristande förutsättningar. Hög arbetsbelastning kan till exempel handla om strukturella problem, som personalbrist. Då blir det också svårt att tillgodose önskemål kring exempelvis arbetstidsförläggning. Och tyvärr ser det inte ut som att det kommer att ljusna den närmaste tiden.

Arbetsgivarens ansvar

Från 2016 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Om arbetsgivarna följer föreskrifterna minskar risken för dålig arbetsmiljö betydligt, enligt de experter Kollega pratat med.

– Men det är svårt med sanktioner mot arbetsgivare som inte tar ansvar för den psykosociala arbetsmiljön, jämfört med den fysiska. När det gäller fysisk arbetsmiljö finns fler gränsvärden och riktlinjer att förhålla sig till. Det är svårare att påvisa att någon har blivit sjuk på grund av stress på arbetet eftersom hela livssituationen påverkar, säger Lisa Björk.

Vilket ansvar har vi som individer att inte bli sjuka av stress?

– Arbetsgivarna har inte allt ansvar, men när det gäller sjukskrivningar för stress är det ofta på arbetsplatserna något kan göras för att behålla folk i arbete. Och det ansvaret ligger på arbetsgivarna oavsett orsaken till att den psykiska ohälsan har uppstått. Men självklart är stress och psykisk ohälsa ett stort samhällsproblem som vi skulle behöva hantera på många olika plan. Vi har det väldigt bra men verkar ändå inte må så bra.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön

 • Från 2016 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den är ett verktyg för arbetsgivare och har fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetsgivaren har ansvar för att:

…arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet.

…arbetstiderna inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete och vid förväntningar på att ständigt vara nåbar.

…klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.