Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Utredningar av arbetsplats- olyckor preskriberas

Fingrarna fastnar i en maskin, ett hål i marken saknar varningsskyltar, en isig gångväg har inte blivit sandad. Arbetsplatsolyckor sker varje dag. Ibland lindriga, ibland med dödlig utgång. Men vem är det egentligen som har ansvaret om någonting händer? Kollega frågade Mikael Syk, jurist på Arbetsmiljöverket.
Lina Björk, Lina Jonsson Publicerad 29 november 2013, kl 14:02

Vem har ansvaret om det händer en olycka på arbetsplatsen?
- Enligt vår synpunkt ligger arbetsmiljöansvaret alltid på arbetsgivaren. Man kan inte delegera eller fördela arbetsmiljöansvar, men man kan fördela uppgifter på olika personer. Vem som vid en olycka kan ha ett straffrättsligt ansvar avgörs av domstol.

Hur fungerar delegeringen?
- Om det är ett aktiebolag börjar ansvaret högst upp hos vd:n. Sedan fördelas det så långt ned i verksamheten som möjligt. Du som närmaste chef vet ju förmodligen bäst hur maskiner och anställda interagerar på din avdelning. Man vill gärna att den som fått uppgiften befinner sig så nära de anställda som möjligt.

Om jag ska sköta arbetsmiljöarbetet på min avdelning, vad kan jag kräva då?
- Tid och resurser. Den som fått uppgiften måste få tid att utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sedan krävs det också att du har kunskap om vad som behöver göras. Har du inte det så ska du kräva att få gå en utbildning och att tid ska avsättas för det.

Mikael SykOm man inte hinner med?
- Då kan du lämna tillbaka uppgiften till den som har fördelat den. Lämpligen skriftligt där du förklarar att du inte har fått det som krävs för att utföra uppgiften. Det är viktigt om det faktiskt händer något.  Det här kan dock vara ett problem eftersom många känner att de inte kan eller vågar avsäga sig arbetsmiljöuppgiften då de upplever att det då kan verka som om de inte klarar av sina arbetsuppgifter. Men om man inte har tid, kunskap eller resurser för det måste man sätta ned foten.

Vad händer om olyckan är framme och den som skulle ta ansvar inte gjorde det?
- Först anmäls olyckan till Arbetsmiljöverket. Vi kan då åka ut och utreda. Om en maskin exempelvis saknat ett skydd som skulle sitta på så kan vi lägga ett förbud på maskinen och ställer sedan ett krav om att det ska rättas till. Arbetsgivaren ska också utreda vad som skett. Anser vi att man brutit mot lagstiftningen så kan vi anmäla  det till en åklagare, som i sin tur kan be polisen att utreda: Vad har hänt och vem ansvarar för att skyddet ska sitta på plats? Är det en person med arbetsmiljöuppgifter som har slarvat så kan åklagaren välja att åtala den personen. I domstol kan man då exempelvis bli fälld för ett arbetsmiljöbrott som vållande till kroppsskada. Oftast är det då böter som döms ut.

Hur kan företaget straffas?
- Om företaget har ett undermåligt arbetsmiljöarbete som kan anses vara en orsak till olyckan så kan man straffas med en företagsbot. Det är många gånger lättare för  åklagaren att få en fällande dom då denne inte behöver hitta en enskild person som ska ställas till svars. Får du en bot på en miljon kronor så, kan det fungera rätt bra i förebyggande syfte.

Hur många ärenden leder till åtal?
- Arbetsmiljöverket gör alltid en anmälan om misstänkta arbetsmiljöbrott till åklagare då vi anser att någon begått brott mot arbetsmiljölagen.  Vi anser ju att det är fler som skulle kunna fällas men de här målen är vanligtvis inte högprioriterade hos polisen varför många åtelsanmälningar preskriberas innan de hinner utredas. Så trots att det inträffar dödsfall på arbetsplatserna döms ingen till fängelse, för att uppsåtet hos de ansvariga för arbetsmiljön inte varit att skada. Det handlar mer om oaktsamhet.

Hur kan man förbättra de siffrorna?
- Vi är med och utbildar polis och åklagare i arbetsmiljöbrott. Det finns en särskild åklagarenhet för miljö-och arbetsmiljömål i Malmö, vilket är ett stort steg framåt. Ett problem är att poliserna som tar de här målen i mån av tid har väldigt spridd kunskapsnivå om arbetsmiljölagstiftningen. Och oftast är det ganska komplicerade mål. Vi hoppas att polisen i sin omorganisation ska inrätta något liknande som åklagarna, så att poliser som är specialister på området får fokusera på ärendena.

När man tar på sig eller ger uppgifter om arbetsmiljöansvar, vad är viktigast att tänka på?
- Att det tydligt och klart framgår vem som gör vad. Det är viktigt både för den som fått uppgifterna och dem som jobbar i företaget så att de vet vem de ska fråga.
Det ska vara skriftligt, man ska kunna läsa sig till vem som gör det här och det här men inte det här. Det blir särskilt viktigt vid en utredning av en olycka eller tillbud för då kan man se: vem var det som ansvarade för att just det här skyddet skulle sitta på plats?

Lina Jonsson