Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Jobb i tid och otid

Snart är det ett sekel sedan åtta timmars arbetsdag blev lag. I dag har det dock tillkommit en rad nya begrepp som mertid, flextid, jourtid – och vi jobbar alltmer övertid.
Johanna Rovira Publicerad 15 december 2016, kl 10:20
Colourbox
Colourbox

Tid är det som man mäter med en klocka

/Albert Einstein

Stämpelurens tid är ännu inte förbi, även om den gamla varianten med tidskort har försvunnit från många arbetsplatser. I stället kommer det nya mer raffinerade sätt att hålla koll på anställda. En Kollega-läsare berättar om sin svärmor som vägrade låta hemtjänsten klistra upp en streckkod på hennes ytterdörr för att logga hemtjänstpersonalen:

– Hon sa nej med motiveringen att hon inte vill ha ett medeltida stämpelur på sin dörr och förkunnade att hon vägrar agera tidsstudieman åt kommunen.

Övertid, mertid, flextid och beredskapstid - HÄR reder vi ut begreppen!

 

På Liljeholmens ljusfabrik AB i Oskarshamn har man en plastbrikett, en tagg, som man håller framför en datorskärm för att registrera sin ankomst och hemgång.

– Vi har flera terminaler och alla måste stämpla in, både tjänstemän och fabriksarbetare. För oss handlar det om brandsäkerhet också, händer det en olycka vill vi ha koll på vilka som befinner sig på området, säger Agneta Tjernström, företagets ekonomichef.

Personalen på Billerud-Korsnäs har stämplat tid sedan urminnes tider även om man bytt till nyare teknik i flera omgångar. Numera stämplar man in via sina företagskort - ett identifikationskort som även fungerar som tid- och inpasseringskort.

– Jag upplever inga konstigheter med stämpelsystemet. Tvärtom ser jag en fördel i att vi får koll på att vi håller oss till arbetstidreglerna, säger Ulrika Gustafsson, ordförande i Unionenklubben på Billerud-Korsnäs i Gävle.

– Det finns väl alltid någon enstaka som är missnöjd över att man måste stämpla. När det för något år sedan av säkerhetsskäl infördes in- och utpasseringskort var det däremot en del som ansåg att det var integritetskränkande.

Jobbar man hemifrån, eller utför arbetsuppgifter utanför företaget, går det att lägga in tid via datorn. Vid lunch behöver man inte stämpla ut om man håller sig till en timmes rast. Men på Billerud-Korsnäs finns också möjlighet att flexa kring lunchen – då krävs in- och utstämpling.

– Reglerna ska gälla lika för alla på alla nivåer i företaget, men om vd:n stämplar vet jag inte, för han sitter inte i Gävle, säger Ulrika Gustafsson.

Tid är pengar

/Benjamin Franklin

Arbetsgivarna har visserligen alltid varit ivriga att kontrollera den arbetade tiden, men inte alltid varit lika angelägna om att klocka den. På 1800-talet förbjöd till och med vissa fabriksägare i England sina anställda att ha klockor – de ville själva ha monopol på arbetstiden.

När man i England 1833 sänkte arbetstiden till 12 timmar per dygn för barn mellan 13 och 18 år, blev det ett himla liv på arbetsgivarna. De hävdade att fabrikerna skulle gå omkull om inte barnen fortsatte jobba 72-timmarsvecka, som sina vuxna kollegor. I Sverige kunde anställda över 14 år tvingas arbeta 12-timmarspass utan rast, även nattetid.

Först 1919 kom en provisorisk lag om åtta timmars arbetsdag. Vi har alltså jobbat åttatimmarsdagar i snart hundra år, även om veckoarbetstiden sjönk på 1970-talet när femdagarsveckan infördes.

I dag förväntas många anställda jobba längre än åtta timmar om dagen. Medan arbetstiden i flertalet länder i västvärlden konstant har sjunkit sedan 1980-talet, så ökar den i stället i Sverige.

– Övertid är tänkt att vara undantag, men det har blivit norm. Det ligger i arbetskulturen att jobba över. Genom att göra det bekräftar man också normen, säger Daniel Gullstrand, arbetstidsexpert på Unionen.

Två av tre arbetar regelbundet över, trots att det egentligen är tänkt som något att ta till som nödlösning när något oförutsett inträffar. Totalt arbetade vi 4,6 miljoner timmar övertid under en genomsnittlig vecka år 2015, enligt en undersökning gjord av TCO. Vilket enligt centralorganisationen motsvarar 150 000 nya heltidsjobb.

Ur led är tiden

/William Shakespeare

Det kan vara knepigt att exakt veta hur mycket övertid vi jobbar eftersom många anställda har avtalat bort sin övertidsersättning. På Unionen räknar man med att fyra av tio medlemmar har bytt sin övertid, mot till exempel en extra semestervecka.

– Rent materiellt brukar det vara en dålig deal. Jobbar man 100 timmar över per år så är det värt mer än två och en halv veckas extra semester, säger Daniel Gullstrand.

– Men vi upplever ändå att de flesta som avtalat bort övertiden är nöjda. Det visar att det ligger annat än rent materiella värden i potten också. Friheten att kunna flexa, att själv bestämma när och var man utför jobbet värderas väldigt högt.

De anställda som har avtalat bort sin övertidsersättning jobbar över i högre utsträckning än andra, visar Unionens undersökningar.

– Hade vi styrts enbart av ekonomiska incitament hade det ju varit tvärtom, det vill säga att de som får betalt det jobbar mer övertid, säger Daniel Gullstrand.

En annan orsak till den dolda övertiden är att man inom en del branscher, till exempel handeln, har många deltidsanställningar, vilket innebär att den extra tid som jobbas först och främst räknas som mertid (se faktaruta).

Dessutom är det si och så med hur övertiden dokumenteras. All arbetad tid journalförs inte – möjligtvis finns det en rädsla för att bli stämplad som att ha lågt arbetstempo, underprestera. Det kan bero på att arbetsgivare ibland har en orealistisk förväntan på vad som är en rimlig arbetsinsats.

– Det är inte rimligt att jobba 45 timmar i veckan om man har kommit överens om 37,5. Därför är det viktigt att hålla koll på övertiden. Unionen vill att arbetstiden ska journalföras på något sätt och vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Daniel Gullstrand.

Vi reder ut begreppen!

 

Arbetstid 

Ordinarie arbetstid är enligt arbetstidslagen högst 40 timmar per vecka. Den sammanlagda arbetstiden får vara höst 48 timmar i veckan i genomsnitt under fyra månader. Det går att avtala bort lagen, men kollektivavtalet får inte innebära sämre villkor än EU:s arbetstidsdirektiv.

Ordinarie arbetstid för de flesta kollektivavtal är 40 timmar, men det förekommer också kortare veckoarbetstid.

Alla anställda ska ha minst elva timmars vila (sammanhängande ledighet) varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka.

Arbetstidslagen säger också att du får jobba högst fem timmar i sträck utan rast.


 

Flextid 

Innebär vanligtvis att du har rätt att välja när du börjar och slutar jobba, inom ramen för fastlagda tider. För att du ska ha rätt att flexa behövs ett lokalt avtal eller att det finns en arbetsgivarutfästelse om flextid.

Flextid innebär inte att du alltid har rätt att vara ledig under den fastställda flextiden – din chef har rätt att förlägga arbete, till exempel möten, under den tiden. Då får du i stället vara ledig under annan tid inom den bestämda tiden. Arbetsgivaren måste dock meddela minst två veckor i förväg om ditt schema ska ändras och kan inte tvinga dig att använda flextid för att ersätta övertid.

Hur stort flextidssaldot (plus och minus) får vara och om det gäller per vecka eller per månad, ska framgå i ett lokalt avtal.

Överskott kan bara tas ut inom flextidsramen – du kan alltså inte ta en dag ledigt om du har åtta timmar på pluskontot, utan får sprida ut genom att gå tidigare eller komma senare.

Byter du jobb kan arbetsgivaren ge dig löneavdrag motsvarande minussaldot – har du i stället plussaldo bör du få betalt.


 

Övertid

Som övertid räknas all arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid vid heltidsarbete. Det ska vara ett extraordinärt inslag och får maximalt tas ut med 48 timmar under fyra veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad och högst 200 timmar per kalenderår enligt lag. I nästan alla Unionens kollektivavtal finns en gräns på 150 timmars övertid per kalenderår.


 

Mertid 

Är du deltidsanställd och jobbar extra utöver dina ordinarie timmar får du mertid upp till en heltid. Är din ordinarie arbetstid exempelvis 30 timmar i veckan, jobbar du mertid upp till 40 timmar (om det är den normala veckoarbetstiden). Den tid du jobbar därefter är övertid (”överskjutande mertid” heter det i avtalen).

Mertid ska vara beordrad i förväg eller godkänd i efterhand och får under ett kalenderår högst uppgå till 200 timmar. Av dessa får högst 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad vara övertid. Avvikelser genom kollektivavtal kan förekomma.

Ersättning för mertid är ofta reglerad i kollektivavtal. Saknas kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om mertidsersättning.


 

Jourtid 

Innebär att du befinner dig på din arbetsplats (hemmet kan räknas som arbetsplats) och väntar på att jobba om det behövs. Jourtid är ovanligt inom Unionens avtalsområden och får bara tillämpas om det är absolut nödvändigt för företagets verksamhet. Den får normalt tas ut med högst 48 timmar per fyra veckor och med högst 50 timmar per kalendermånad.

Ska arbetsgivaren införa schemalagd jourtid behöver det först förhandlas med facket. Jourtid ska fördelas så att den inte belastar någon enskild oskäligt mycket. Anställda ska i god tid i förväg få information om när de ska gå på jourtid.

Ersättning och regelverket runt jourtid kan variera mellan olika kollektiv- och anställningsavtal. Den tid du faktiskt arbetat under jourtiden ska räknas som övertid och ska ge övertidsersättning. Om du inte utför något arbete ersätts tiden normalt per timme - hur mycket beror på vilken dag och tid på dygnet som du har jour. Jourtiden är normalt semestergrundande och ersättningen behandlas som semesterlönegrundande rörlig lön.
 

Beredskaptjänst

Betyder att du förbinder dig att vara tillgänglig för att vid behov infinna dig på arbetsplatsen inom en viss tidsram. Du kan också komma överens med din arbetsgivare om att jobba hemifrån eller från annan plats. För att arbetsgivaren ska kunna schemalägga beredskap, behöver detta först förhandlas det med facket.

Beredskapstjänst ska fördelas så att den inte belastar enskilda oskäligt mycket och du ska informeras i god tid i förväg. Beredskap räknas inte som arbetstid utom när det gäller veckovilan, vilket innebär att du ska vara arbetsfri och beredskapsfri minst 36 timmar varje sjudagarsperiod. Det kan finnas avvikelser från detta i kollektivavtal.

Du ska ha beredskapsersättning för den tid då du håller dig tillgänglig men inte jobbar (hur mycket framgår av ditt avtal). Blir du kontaktad för arbete under beredskapen har du rätt till övertidsersättning de timmar du arbetar – praxis är minst tre timmar, oavsett om arbetet tagit kortare tid. Du har dessutom rätt till ersättning för eventuella resekostnader till och från arbetsplatsen.

Obekväm arbetstid

Här avses kvällar, nätter och helger. Begreppet förekommer dock inte i Unionens kollektivavtal, där man i stället skriver förskjuten arbetstid. Arbetsgivaren har rätt att förskjuta arbetstid och förlägga hela eller delar av den till obekväma arbetstider. Mellan 00.00 och 05.00 är det normalt inte tillåtet att arbeta, men genom kollektivavtal kan det finnas undantag.

Du bör få information om att du ska jobba obekväm arbetstid senast två veckor i förväg samt få veta hur länge arbetstiden kommer att vara förskjuten. Ibland kan kollektiv- eller anställningsavtal begränsa möjligheten att förskjuta arbetstid.

Obekväm arbetstid ska inte förväxlas med övertid, som arbetsgivaren kan beordra för akuta, oplanerade händelser. Övertiden kan visserligen vara förlagd till obekväm arbetstid, men då arbetar du utöver din ordinarie arbetstid och får normalt enbart övertidsersättning.

Ersättningen för obekväm arbetstid kan variera beroende på vilket kollektivavtal som tillämpas. Om det saknas kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid, såvida du inte själv avtalat om det.

Arbetstid

Fyradagarsvecka för anställda på väskföretag

Väskföretaget Sandqvist har hakat på reformen som rönt stor framgång i flera länder i världen – fyradagarsvecka.
Johanna Rovira Publicerad 23 mars 2023, kl 06:00
Jonatan Lund Palmén på väskföretaget Sandqvist arbetar fyradagarsvecka. Sitter bland upphängda väskor.
För Jonatan Lund Palmén, produktionsledare i marknadsteamet på Sandqvist, var beskedet om arbetstidsförkortningen välkommet. "Modigt av företaget att införa detta", säger han. Foto: Åke Ericson.

Belgien har gjort det, Island likaså, och i flera engelskspråkiga länder – bland annat Storbritannien, USA och Australien – har anställda testat att jobba fyra dagar med bibehållen lön.  

I Spanien kompenserar regeringen företag inom industrisektorn som anammar kortare arbetsvecka, trots att pilotprojekt har visat att fyradagarsvecka är lönsamt. Det största försöket som inkluderade runt 3 000 britter visar till exempel att intäkterna ökade med 35 procent under försöksperioden i snitt jämfört med samma period förra året.

Redan gjort arbetstidsförkortning

På väskföretaget Sandqvist väntar man inte på att svenska arbetsmarknaden ska få tummen ur. Där infördes arbetstidsförkortning redan sista  februari och de 30 anställda får välja mellan att jobba fyra dagar i veckan eller sextimmarsdagar fem dagar i veckan, med bibehållen lön.

  Det är ju väl känt att medarbetare som mår bra, presterar bra.

Caroline Lind.

Det säger Caroline Lind, vd på Sandqvist som är den som tog initiativ till arbetstidsförkortningen på företaget och presenterade konceptet för bolagsstyrelsen. Både styrelsen och personalen tog emot förslaget med öppna armar och hela företaget har gått en utbildning i hur man frigör tid och jobbar mer effektivt.

  Jag har läst en del om fyradagarsvecka och tyckte det skulle vara spännande att testa hos oss. Vi vill vara ett hållbart och ansvarstagande företag och att kunna erbjuda medarbetarna mer tid att leva livet stämmer väl överens med våra värderingar, tillägger hon..

För Jonatan Lund Palmén, produktionsledare i marknadsteamet på Sandqvist, var beskedet om arbetstidsförkortningen välkommet. Han har tre barn under två och ett halvt och kommer att tillbringa sin första lediga dag nu på fredag med familjen.

 Det är modigt av företaget att införa detta och eftersom ledningen tror starkt på det så är alla inställda på att det ska gå att genomföra. Till en början kommer vi säkert att behöva jobba på att få det att fungera, men efter en övergångsperiod kommer det förhoppningsvis bli det nya normala, säger han.

Fyradagarsvecka utvärderas löpande

30-timmarsveckan ska testas i ett halvår och utvärderas under resans gång. Caroline Lind är dock övertygad om att försöket kommer permanentas.

  Jag tror vi kommer att se att engagemanget ökat ytterligare om sex månader och att produktiviteten och servicen till våra kunder kommer att samma som tidigare, om inte bättre, säger hon.  

Jonatan Lund Palmén. Foto: Åke Ericson.

Även Jonatan Lund Palmén är säker på att försöket kommer att falla väl ut och att han bara behöver jobba fyra dagar i veckan framöver.

 Just nu hoppas jag fyradagarsveckan kan ge mig bättre balans i livet, Men målet med den lediga dagen är att det ska vara min egen dag, då jag får en paus på egen hand, kan återhämta mig och göra saker jag mår bra av.  

 Jag hoppas fler företag vågar testa detta. Det tyder ju på att det fungerar så det är bara att tuta och köra, säger Jonatan Lund.

4 Day week Global

  • Den ideella organisationen 4 Day Week Global, som samarbetar med forskare på olika universitet runt om i världen, ligger bakom flera försökstudier runt om i världen som bland annat visar att:  
  • 78 procent av alla anställda på företag med fyradagarsvecka är lyckligare och mindre stressade
  • 63 procent av alla företag upplevde att det var lättare att rekrytera talanger
  • 91 procent av företagen i den största studien (den brittiska) tänker fortsätta med fyradagarsvecka. Bara fyra procent tänker definitivt återgå till femdagarsvecka.
  • Organisationen planerar genomföra försöksprojekt i olika länder varje kvartal. Företag som är intresserade av att delta är välkomna att höra av sig om kommande studier.