Hoppa till huvudinnehåll
Unionen

Det vill medlemmarna att Unionen jobbar för

Minskad arbetstid, online-kontrakt och att de som jobbar hemifrån blir fullt försäkrade. Det är tre av de frågor som medlemmarna tycker att deras fackförbund Unionen ska jobba för framöver.
Lina Björk Publicerad 24 maj 2021, kl 10:04
Shuttertsock
Alla medlemmar i Unionen kan lämna in motioner till förbundsrådet. Shuttertsock

I dag, måndag, startar Unionens förbundsråd. Ett årsmöte där 130 ombud träffas (i år digitalt) och pratar om verksamheten, väljer nya delegationer och framför allt behandlar de motioner som medlemmarna har skickat in.

Motionerna kan vara medlemmars egna förslag på vad Unionen ska åstadkomma, tänka eller tycka i olika frågor. Förbundsrådet fattar sedan beslut om hur man ska gå vidare med de förslag som kommit in. I år har fem motioner lämnats in – här är en sammanfattning av dem och Unionens svar.

Inför ett online-kontrakt

Många tjänstemän har jobbat hemma under pandemin. För att livet ska vara mer i balans och livspusslet ska gå ihop föreslås ett kontrakt som möjliggör att den anställda jobbar online i stället för på kontoret. Motionären vill också att förbundet förespråkar online-jobb på de arbetsplatser där det är möjligt och att Unionen ska jobba för att minimera kontorslokaler för företagen.

Unionens svar:
Att jobba på distans har både sina för- och nackdelar. Produktiviteten kan öka och restid minska. På minussidan finns social isolering, ökad sjuknärvaro och utsuddade gränser mellan privatliv och arbetsliv. Riskerna ser också olika ut för olika arbetstagare beroende av faktorer som boende, ekonomi, funktionsnedsättning och socialt umgänge.

Förbundet ser positivt på att medlemmar ges möjlighet att jobba på distans om det är på eget initiativ och egen fri vilja. Att jobba för att minska antalet kontorsytor avslås dock med argumentet att risken finns att arbetsgivare tvingar anställda till distansarbete för att hålla nere beläggningen. Att reglera arbete på distans i lokala avtal finns det dock möjlighet till redan i dag.

Korta arbetstiden för alla medlemmar

Långa arbetsdagar och stress leder till sjukskrivningar, sjukdomar och ohälsa. En tydlig förkortning av den dagliga arbetstiden skulle ge en positiv effekt på det. Anställda skulle kunna umgås mer med familj och vänner vilket ökar livskvaliteten och i längden kommer vi att orka jobba högre upp i åldrarna om vi får den återhämning som behövs.

Unionens svar:
Branschavtalen om löner och allmänna villkor, inklusive arbetstid har förhandlats under 2020 och de nya avtalen gäller till åren 2023. Om man inte säger upp de avtalen så kommer nästa tillfälle att förhandla villkoren att vara 2023. Inför det ska förbundsrådet behandla inriktning och avtalsmotioner 2022, så motionen överlämnas därför till nästa förbundsråd.

Läs mer: Unionen välkomnar minskad arbetstid

Försäkra hemmajobbare

Eftersom arbetslivet har förändrats och många börjat jobba hemma behöver försäkringsskyddet ses över och förbättras. I dag är det otydligt vad som gäller om det sker en olycka i hemmet under arbetstid. Det behövs därför en översyn av reglerna så att försäkringen med säkerhet gäller om en olycka sker vid arbete i den egna bostaden.

Unionens svar:
Det försäkringsrättsliga skyddet är en prioriterad fråga för Unionen. Mycket talar för att medlemmarna även efter pandemin kommer att utföra mycket av jobbet på hemmakontoret. Förbundet jobbar just nu med hur man ska förhålla sig i frågor som rör hemarbete i tiden efter covid-19. Och där är frågan om ett utvidgat försäkringsskydd inkluderat. 

Läs mer: Svagare skydd om du skadar dig vid hemmajobb

Höj a-kasseåldern

Om vi ska förlänga arbetslivet så bör också gränsen för när man får ansöka om a-kassa höjas från 65 år till 70 år.

Unionens svar:
Förbundet delar synpunkten att ett längre arbetsliv förutsätter att den övre gränsen i arbetslöshetsförsäkringen höjs och anpassas till åldersgränserna i andra trygghetssystem. 2019 lämnade Socialdepartementet ett förslag om att höja åldersgränsen för a-kassa och Unionen ställde sig bakom det förslaget. Förra året infördes begreppet riktålder, vilket handlar om att pensionsåldrarna automatiskt ska anpassas när medellivslängden förändras. I riksdagen finns en majoritet för att ändra åldersgränserna och anpassa dem till riktåldern, men något beslut har ännu inte fattats. Unionen fortsätter att bevaka frågan.

Arbetsmiljöansvar vid hemarbete

Arbetsmiljöansvaret vid hemarbete behöver ses över och förbättras. Medlemmar jobbar hemma med dålig belysning, möbler som inte är anpassade för arbete och mår dåligt på grund av stress och social isolering. Unionen bör därför utreda och vidta åtgärder som stärker arbetsmiljön vid hemarbete.

Unionens svar:
Arbetsmiljölagen gäller för all verksamhet där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning oavsett om det sker på kontoret eller på distans. Och där är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder så att arbetsmiljön är bra. Men även om lagen gäller som ett paraply, måste frågor kopplade till arbetsmiljön kunna besvaras lokalt och vara samverkade. Inte minst då arbetsgivaren har liten insyn vid hemarbete och det blir upp till medlemmarna själva att rapportera risker.

Här behöver Arbetsmiljöverket skapa en tydlighet i regelverk och krav. Unionen arbetar för det både genom remissvar och påverkansarbete. Förbundet har också gjort flera undersökningar under året för att ta tempen på hur medlemmarna mår på sina hemmakontor. Arbetsmiljö för bättre balans är ett av fyra fokusområden som förbundsstyrelsen fastslagit för 2021.

Läs mer: Arbetsgivare ska bli bättre på arbetsmiljö 

Vad är ett förbundsråd?

  • Ett förbundsråd är ett årsmöte där 130 ombud träffas för att diskutera den årliga verksamheten. Ombuden är fördelade på Unionens 18 regioner och bestäms utifrån hur många medlemmar som finns i regionen.
  • Både yrkesverksamma, egenföretagare och studerandemedlemmar kan bli utsedda till att representera sin region som förbundsrådsombud.

Vem kan lämna in en motion?

  • Alla medlemmar har möjlighet att lämna in en motion.
  • Man kan lämna in motioner om vad de anser att Unionen ska tycka, tänka eller jobba för i olika frågor. Motionerna tas upp på förbundsrådet och det fattas beslut om hur man ska gå vidare med dem. Man fattar även beslut om årsberättelse och årsredovisning.