Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

”Lättare att säga upp anställda med nya las”

Nya las gör det lättare för arbetsgivare att säga upp anställda, säger arbetsrättsforskaren Erik Sjödin. Unionens chefsjurist Malin Wulkan håller inte med.
Lina Björk Publicerad 26 september 2022, kl 14:44
Till vänster: illustration där stor hand snärtar iväg liten person. Till höger. Erik Sjödin.
Nya las är här, men vad blir effekten på arbetsmarknaden? Arbetsrättsforskaren Erik Sjödin menar att det kommer bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda. Foto: Shutterstock och Stockholms universitet

Det kommer att bli lättare att säga upp anställda med nya las. Det menar Erik, Sjödin, arbetsrättsforskare vid Stockholms universitet.

Vilken skillnad kommer nya las att ha när det gäller uppsägning på grund av personliga skäl?

Erik sjödin
Erik Sjödin Stockholms universitet

– Största skillnaden är ett ökat fokus på vad det är som har hänt och om det är tillräckligt allvarligt för att skilja någon från anställningen. Frågan om personen kommer göra om sitt misstag blir mindre relevant, vilket kan få stor effekt när det handlar om att bli uppsagd på grund av misskötsamhet, alltså att inte passa tider, vara olovligt borta från jobbet eller vägra följa regler. Det finns helt enkelt mindre utrymme för misstag från arbetstagarens sida.

– Även personens intresse att behålla anställningen och förmildrade omständigheter ska få mindre betydelse. Det betyder inte att enbart arbetsgivarens intresse ska räknas, det kommer fortfarande att ske en avvägning. Men det är enligt min mening en allmän förskjutning av rättsläget i arbetsgivarvänlig riktning.

Kommer det bli lättare för arbetsgivaren att säga upp en anställd?

– Ja, som jag ser det kommer det att bli något lättare.

Kommer nya las att innebära fler uppsägningar?

– Eftersom man minskar kostnaden för att säga upp så kan det bli en av konsekvenserna.

Kommer färre anställda att avskedas?

– Ja det är nog en tänkt konsekvens med reformen. Att man som arbetsgivare ska välja rätt. Och som anställd är det ju bättre att bli uppsagd än avskedad.

Kommer storleken på företaget där tvisten pågår ha någon betydelse?

– Det har alltid haft betydelse. På ett stort företag med mycket resurser har man alltid haft fler möjligheter till omplaceringar. På ett mindre företag är utrymmet snävare och vägen till uppsägning snabbare.

Kommer arbetsplatserna bli tystare av rädsla att bli uppsagd?

– De som är tystast på arbetsplatsen är dem med tidsbegränsade anställningar eftersom de inte vågar kritisera sin arbetsgivare av rädsla att inte få förlängt. Reformen ska hjälpa fler in i tillsvidareanställningar, vilket gör att de vågar använda sin röst på samma sätt som fastanställda. Så nej, arbetsplatserna kommer förhoppningsvis att bli mer frispråkiga.

Kommer nya las att innebära större skillnad för dem som har/inte har kollektivavtal?

– En del av den nya lagen är dispositiv, alltså att man kan avtala om andra saker om man har ett kollektivavtal. Exempelvis kommer man att kunna avtala om vad man anser ska vara sakliga skäl. I det huvudavtal som finns har man konkretiserat vad som kan vara sakliga skäl i vissa fall nämligen bristande prestationer, samarbetssvårigheter och misskötsamhet. För dem som är bundna av huvudavtalet kommer när man kan sägas upp regleras av avtal och inte av lag. 

Har vågskålen tippat över till arbetsgivarens sida när det gäller nya las?

– Vilka som är vinnare och förlorare kommer framtiden att utvisa. Men om jag väger de förändringar som man har gjort i anställningsskyddet mot de omställningslösningar som man fått i gengäld så kan jag konstatera att mycket av det som arbetstagarna har fått, kunde redan tidigare ha förhandlats fram på annat sätt.

"Inte lättare att säga upp anställda"

Det kommer inte att bli lättare att säga upp anställda med hjälp av de nya lasreglerna menar Unionens chefsjurist Malin Wulkan. Däremot kommer det att bli dyrare för arbetsgivare att göra fel. 

Kommer det att bli lättare för arbetsgivare att säga upp en anställd?

Malin Wulkan
Malin Wulkan Peter Knutson

­– Nej, det skulle jag som utgångspunkt inte säga. Däremot kommer det att bli mer förutsägbart att avgöra om en händelse är så allvarlig att det finns grund för att en person ska sägas upp på grund av personliga skäl.

Kommer nya las att innebära fler uppsägningar eller fler tvister i domstol? 

–  Nya regleringar leder till att fler tvister går vidare till domstol, åtminstone till en början och så är det alltid med ny lagstiftning. Det beror främst på att vi jurister och andra som jobbar med tillämpning av lagar, behöver vägledning för hur det nya ska tillämpas i praktiken. Men någon stor tillströmning av nya ärenden tror jag inte kommer ske. Arbetsgivare tar normalt inte lätt på att säga upp någon av personliga skäl och det finns även fortsatt ett starkt anställningsskydd. Jag tror heller inte att antalet uppsägningar kommer öka på grund av lagändringarna. Och skulle det bli fler ärenden så har Unionen tagit höjd för det.

Hur påverkas medlemmarna av att lönen tas bort under en tvists gång?

– Det är ganska ovanligt att medlemmar i de ärenden som kommer till oss jurister på Unionen vill ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl. Men skulle det gå till domstol i en tvist om ogiltigförklaring så finns möjlighet att söka a-kassa under förhandlingens gång. Med de nya kollektivavtalen, huvudavtalen, finns dessutom möjlighet till att få en kompletterande ersättning utöver a-kassa under tvistetid. 

Kommer färre att avskedas med nya las?

– Incitamentet att slippa betala lön under en tvist, som vi uppfattat att en del arbetsgivare lät styra valet att vidta ett avskedande, har tagits bort. Så det borde kunna leda till att även antalet avsked minskar.

Hur mycket kommer det att kosta för arbetsgivaren att göra fel framöver?

– Exakta belopp kommer att avgöras av domstolarna. Men man har infört en regel om att domstolen ska ta särskild hänsyn till om arbetsgivaren gjort fel vid uppsägning eller avsked om det ogiltigförklaras. Så det kommer att bli dyrare för arbetsgivare att göra fel. En ogiltig uppsägning justeras upp till 135 000 kronor. Ett ogiltigt avskedande ska kosta 190 000 kronor och en ogiltigförklaring av en uppsägning blir arbetsgivaren också skyldig att betala lön och andra ersättningar för tvistetiden på samma sätt som gäller vid avsked i dag.

Sett till vad facket har fått och vad man gett avkall på. Är vågskålen tippad till arbetsgivarnas fördel?

– Nej, sammantaget tycker jag att vi har hittat en bra och balanserad lösning för hur arbetslivet ser ut i dag. Kompetensfrågorna har fått en mer framskjuten betydelse och spelar ofta en stor roll för möjligheten att vara anställningsbar på en framtida arbetsmarknad. Vissa av de nya reglerna är mer förmånliga för arbetsgivarsidan och andra för oss.

Arbetsrätt

Sjukskriven med adhd blev uppsagd – stämmer techföretag

Otydliga roller och en rörig arbetsmiljö ledde till att mannen blev sjukskriven från techföretaget där han jobbade. Men i stället för att få hjälp att komma tillbaka till arbetsplatsen blev han uppsagd. Nu stämmer Unionenmedlemmen företaget för brott mot LAS och för diskriminering.
Linnea Andersson Publicerad 11 september 2023, kl 13:06
Till vänster en datorskärm ur fokus för att illustrera stress. Till höger interiör från en tingsrätt med lagbok och domarklubba.
Utvecklaren sades upp och nu stämmer han med hjälp av Unionen arbetsgivaren för flera brott mot lagen om anställningsskydd och brott mot diskrimineringslagen. Foto: Lise Åserud/Jessica Gow/TT.

Mannen tog för några år sedan jobb som utvecklare på ett företag i techbranschen. Tack vare sin tidigare erfarenhet kom han snabbt in i jobbet och fick redan efter några månader erbjudande om att ta sig an rollen som teamledare.

Efter en tid upplevde han dock att rollerna på arbetsplatsen var otydliga och att hans team hade för hög arbetsbelastning. Han tog flera gånger upp den dåliga arbetsmiljön med sin chef och andra i ledningen som, enligt Unionen, inte gjorde tillräckligt för att komma till rätta med problemen.

Blev sjukskriven

Både han själv och andra i gruppen började utveckla tydliga symptom på stress. Han blev till slut sjukskriven, men inte heller då fick han den hjälp han hade rätt till.

 I stället för att vidta åtgärder för att främja hans återgång till arbetsplatsen vidtog man åtgärder för att avsluta hans anställning. Arbetsgivaren skyller de problem som finns på arbetsplatsen på honom och det tycker jag är helt felaktigt, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen.

Utöver att stämma för flera brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, stäms arbetsgivaren även för brott mot diskrimineringslagen. Det eftersom medlemmen har adhd som räknas som en funktionsnedsättning och därmed är diskrimineringsgrundande – om det finns en koppling mellan bolagets agerande och funktionsnedsättningen.

Fler ärenden rör adhd

Enligt Elisabet Ohlsson får facket allt oftare ärenden som rör just adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

— Många som saknar diagnos är inte medvetna om att de problem man har kanske är kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I takt med att fler genomgår en utredning får vi fler ärenden, säger hon.

För att underlätta för anställda, inte minst för dem med adhd, trycker Elisabet Ohlsson på vikten av ett bra arbetsmiljöarbete med tydliga strukturer och ramar och att man som arbetsgivare jobbar enligt föreskriften för Organisatorisk och social arbetsmiljö (se faktaruta).

— Det gynnar alla arbetstagare, såväl dem som har en funktionsnedsättning som dem som inte har det, att vi vet vad vi ska göra, vid vilken tidpunkt och på vilket sätt.

Utöver ersättning för utebliven lön, semesterersättning, övertidsersättning och bonus samt skadestånd vill Unionen att arbetsgivaren ska betala medlemmen diskrimineringsersättning på 120 000 kronor.

Kollega har sökt företaget som svarar att de inte kommenterar pågående personalärenden.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen finns sju diskrimeringsgrunder:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

OSA

OSA står för Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Det berör frågor som stress, arbetsbelastning, konflikter, mobbning, trygghet och balans i arbetslivet. Föreskriften infördes 2016 och innehåller flera krav på vad arbetsgivare är skyldiga att göra för att förbättra arbetsmiljön.