Hoppa till huvudinnehåll
Politik

Partiernas svar om hållbart arbetsliv

Kollega frågade läsarna – vilka frågor är de viktigaste inför valet 2014? Sedan tog vi de frågorna till de åtta riksdagspartierna, och krävde svar. Här svarar partierna på hur de vill påverka för ett hållbart arbetsliv.
Publicerad 6 maj 2014, kl 14:10
TT
Om fyra månader är det dags. Men hur ska du rösta? Här får Kollegas läsare svar från de åtta riksdagspartierna. TT

Vi lever allt längre och andelen pensionärer i samhället väntas fortsätta öka. I mars i år presenterade Pensionsgruppen sin utredning där man föreslår att den övre pensionsåldern höjs till 69 år, och för ett par år sedan chockade statsministern många när han talade om en pensionsålder på 75 år. Samtidigt ökar stressen och den psykosociala ohälsan i arbetslivet.

Hur ska man orka med ett ännu längre arbetsliv? Det frågade vi regeringspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna samt oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Allt fler jobbar med otrygga anställningar i olika former av visstidsanställningar och bemanning. Flera studier har visat att otrygga anställningar leder till stress. Sverige riskerar för närvarande stämning i EU-domstolen på grund av möjligheten att stapla visstider på varandra. Vi frågade partierna: Hur länge ska en person kunna vara visstidsanställd hos en och samma arbetsgivare?

År 2008 lades Arbetslivsinstitutet ned. Antalet forskare på området har sedan dess minskat med en tredjedel, anslagen har stramats åt med flera hundra miljoner kronor och forskningen splittrats på en stor mängd institutioner. Hur mycket avsätter ni för arbetslivsforskning och vilka särskilda satsningar vill ni göra?

Här är partiernas svar.

ModeraternaMODERATERNA
Nämn tre åtgärder för ett hållbarare arbetsliv:

 1. Möjlighet till träning på arbetstid. En undersköterska genomför idag fler tunga lyft på en dag än en brandman eller en polis. Ändå är det de två senare yrkeskategorierna som får betalt för att träna på arbetstid. Vi vill att även exempelvis undersköterskan ska ha möjlighet att träna på betald arbetstid för att kunna må bättre.
   
 2. Ytterligare höjd åldersgräns för CSN. Det handlar om att människor senare i livet ska kunna skola om sig från ett mera fysiskt krävande arbete till ett annat som bättre passar livssituationen på äldre dagar. Att man inte längre klarar av sitt gamla jobb betyder inte att man behöver vara klar med alla jobb.
   
 3. Att arbeta längre upp i åldrarna ställer krav på god arbetsmiljö och möjlighet till omställning. En lagstiftningsmässig möjlighet vore att pröva möjligheten med rätt till tjänstledighet för omskolning eller byte av arbete efter 45 år.


Hur länge ska en person kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare?
"Allmän visstidsanställning och vikariat har en tidsgräns om två år under en femårsperiod vardera. De flesta omfattas idag ett starkt skydd mot missbruk i LAS regler om visstidsanställning i form av tidsgränser och krav på så kallade objektiva skäl. Vi ser i nuläget ingen anledning att ändra på denna ordning."

Hur mycket avsätter ni för arbetslivsforskning och vilka satsningar vill ni göra?
"Arbetsmiljöforskningen finns idag inom ett stort antal olika discipliner och vid många olika lärosäten. Regeringen anser att arbetsmiljö är ett viktigt forskningsområde och har därför ökat anslagen till forskningsrådet Forte som stödjer forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte fördelar bland annat pengar till forskning på arbetsmiljö. Regeringen har också utvidgat Arbetsmiljöverkets arbete med informations- och kunskapsspridning för att den kunskap som finns i forskningen ska komma arbetsmarknaden till nytta."
 

FOLKPARTIET
Nämn tre åtgärder för ett hållbarare arbetsliv:

 1. Bättre arbetsmiljö.
   
 2. Bättre möjligheter att omskola sig också för äldre. Vi vill höja åldersgränsen för studielån och åldersgränserna för att lära sig ett yrke som lärling.
   
 3. Tryggare arbetsmarknad för dem som byter jobb. Vi vill ha en anställningstrygghet baserad på kompetens, avsättningar till individuella kompetenskonton och höjt tak i a-kassan.

Hur länge ska en person kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare?
"Sverige är ett av de länder med störst skillnad i trygghet för visstidsanställda och fast anställda. Detta är problematiskt då många avstår från att lämna en fast anställning. Vi vill skapa större trygghet i rörelsen; att fler ska våga byta jobb, utbilda sig och byta yrke också mitt i livet."

Hur mycket avsätter ni för arbetslivsforskning och vilka satsningar vill ni göra?
"För att få en ökad medvetenhet om arbetsmiljö måste vi bli bättre på att sprida den kunskap som finns. Därför har vi gett detta i uppdrag till Arbetsmiljöverket. Den svenska forskningen kring frågor som rör vård, hälsa och åldrande är oerhört viktiga, men lika viktigt är också att vi får ta del av ny internationell forskning. Allt bör inte göras av oss själva. Det viktiga är att de som arbetar med arbetsmiljö i praktiken nås av kunskapen."

CENTERPARTIET
Nämn tre åtgärder för ett hållbarare arbetsliv:

 1. Det behövs förebyggande och hälsofrämjande arbete för att människor ska orka arbete längre upp i åren. Centerpartiet vill att det skapas en plan där alla äldre erbjuds aktiviteter som gör att skade- och sjukdomsrisken minskar.
   
 2. Insatser för att hjälpa människor tillbaka in i arbete är viktigt. Det krävs därför incitament för arbetsgivare att köpa tidiga insatser från företagshälsovården. För att företagshälsovården ska kunna hjälpa människor in i arbete krävs ett riktat stöd mot arbetsgivare som inför ett system med tidig insats från företagshälsovården. Det krävs även riktade informationsinsatser till arbetsgivarna. Det behövs minst ett halvårs informationsinsatser innan ett nytt system kan börja gälla. Dessutom krävs kontinuerlig information till såväl hälso- och sjukvården som arbetsgivarna.
   
 3. För att man ska orka jobba längre krävs också att det finns möjlighet att byta yrke sent i livet. Centerpartiet har därför arbetat för att reglerna för hur länge man kan ta studiemedel förändas till att man kan få studiemedel upp till 56 års ålder. Det är en förbättring vi avser att utveckla, med tanke på att svensken lever längre och håller sig frisk längre. Det är viktigt att man även senare i livet kan utbilda sig och byta karriär så att man orkar arbeta längre.

Hur länge ska en person kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare?
"Centerpartiet anser att det är viktigt att arbetsmarknaden är flexibel. Vi vill inte att EU eller någon annan aktör ska begränsa visstidsanställningarna ytterligare."

Hur mycket avsätter ni för arbetslivsforskning och vilka satsningar vill ni göra?
"Centerpartiet anser att arbetslivsforskning är viktigt, men att den kommer för få till del idag. Centerpartiet har varit pådrivande för ett nationellt centrum för arbetsmiljöforskning som nu börjar ta form. Denna funktion ska bidra till att arbetslivsforskningen förmedlas ut i samhället och kommer till nytta vid beslutsfattande och praktiskt arbetsmiljöarbete."
 

KRISTDEMOKRATERNA
Nämn tre åtgärder för ett hållbarare arbetsliv:

 1. Förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Stärk kunskaperna om följderna av att ständigt vara uppkopplad.
   
 2. Gör friskvården mer lättillgänglig.
   
 3. Håll öppet för flexibilitet kring anställningsgrad, alla kan inte jobba heltid.

Hur länge ska en person kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare?
"I dag kan man vara visstidsanställd i två år under en femårsperiod. Vi föreslår inga förändringar eftersom visstidsanställningar är en vanlig väg till just en tillsvidareanställning."

Hur mycket avsätter ni för arbetslivsforskning och vilka satsningar vill ni göra?
"De resurser som tilldelats Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Forte) ersätter den roll som Arbetslivsinstitutet tidigare spelat. Medlen bidrar till förutsättningar att bedriva en bred arbetslivsforskning. Bland särskilda satsningar kan nämnas uppdraget att öka kunskapen om samband mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro. Sen vill jag att man lägger fokus på konsekvenserna med dagens uppkopplade arbetsliv där vi ständigt förväntas vara nåbara, gränsen mellan arbete och fritid är väldigt vag idag."
 

SOCIALDEMOKRATERNA
Nämn tre åtgärder för ett hållbarare arbetsliv:

 1. Bättre arbetsmiljö.
   
 2. Bättre vidareutbildning.
   
 3. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till att tillsammans med arbetsmarknadens parter inrätta en erfarenhetsdelegation.

Hur länge ska en person kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare?
"Två års sammanlagd anställning hos en arbetsgivare inom en period av 5 år ska leda till en visstidsanställning."

Hur mycket avsätter ni för arbetslivsforskning och vilka satsningar vill ni göra?
"Vi föreslår arbetslivsforskningen samlas i ett nationellt centrum där arbetslivets forskningsbehov kan formuleras och där kunskaper om pågående forskning finns samlad."
 

MILJÖPARTIET
Nämn tre åtgärder för ett hållbarare arbetsliv:

 1. Bättre arbetsmiljö, särskilt inom kvinnodominerade sektorer. Ökad bemanning, kompetensutveckling och arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen. Fler anställda i skolan och inom vården. 
   
 2. Det krävs satsningar på folkhälsan. Vi vill se en folkhälsokommission för mer hållbara och jämlika levnadsvillkor.
   
 3. Arbetstidsförkortning och friår är åtgärder som på längre sikt gynnar människors möjlighet att stanna i arbetslivet istället för att till exempel bli sjukskrivna eller gå i tidig pension. Samtidigt får arbetslösa möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden när vakanser uppstår.

Hur länge ska en person kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare?
"Har man varit tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare i tre år under en femårsperiod menar vi att det ska ge rätt till en tillsvidareanställning. Det ger arbetsgivaren goda möjligheter att ta in vikarier, tillfälligt utöka arbetsstyrkan eller pröva anställda som man känner sig osäker på."

Hur mycket avsätter ni för arbetslivsforskning och vilka satsningar vill ni göra?
"Miljöpartiet ser allvarligt på att Alliansregeringen har dragit ner på forskningsinsatserna på arbetsmiljöområdet. Vi vill på sikt att det ekonomiska stödet till arbetslivsforskningen ska återföras till den nivå som gällde innan Arbetslivsinstitutet avvecklades. Vi ser särskilt behov av forskningsinsatser inom arbetsmiljöaspekten av det nya arbetslivet, där gränserna mellan arbete och fritid blir allt mer flytande."

VÄNSTERPARTIET
Nämn tre åtgärder för ett hållbarare arbetsliv: 

 1. Vi vill korta arbetstiden. Det måste vara möjligt för alla att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Under mandatperioden vill vi utreda och lämna konkreta förslag för att stegvis genomföra en arbetstidsförkortning.
   
 2. Tillräcklig bemanning och inflytande över sitt eget arbete, där politiken framförallt avgör villkoren för dem som arbetar i offentlig sektor.
   
 3. Hårdare regler för att få ner övertidsuttaget.

Hur länge ska en person kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare?
"Vi vill sätta ett samlat tak på två år under en femårsperiod för tidsbegränsade anställningar hos en och samma arbetsgivare. I dag räknas ju tidsgränser för olika former av tillfälliga anställningar var för sig vilket gör det möjligt att stapla olika anställningsformer på varandra."

Hur mycket avsätter ni för arbetslivsforskning och vilka satsningar vill ni göra?
"Vi vill stärka arbetslivsforskningen och samla på ett sätt som motsvarar tidigare Arbetslivsinstitutet. Vi har i dagsläget inte öronmärkt några särskilda pengar för detta i vår skuggbudget."

SVERIGEDEMOKRATERNA
Nämn tre åtgärder för ett hållbarare arbetsliv:  

 1. Skadliga arbetsmiljöer måste upptäckas och åtgärdas. Vi vill kraftigt öka arbetsmiljöverkets anslag för att möjliggöra fler arbetsplatsinspektioner.  Vi vill även inrätta ett kunskapscenter för arbetsmiljöforskning samt återinrätta det statliga stödet för fortbildning av skyddsombud.
   
 2. Arbetsvillkoren måste förbättras. Inte minst inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Vi vill anslå betydande resurser för att möjliggöra fler händer inom vården och omsorgen, ge fler arbetstagare möjligheten att leva på sin lön genom att införa rätt till heltid inom offentlig sektor samt avskaffa de ofrivilliga delade turerna.
   
 3. Öka flexibiliteten i arbetslivet bland annat genom att stärka möjligheterna att kombinera familjeliv och yrkesliv, förbättra möjligheterna till kompetensutveckling och skapa fler karriärsteg inom offentlig sektor.

Hur länge ska en person kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare?
"Vi ser just nu över denna fråga och följer noga tvisten mellan regeringen och EU-kommissionen på detta område."

Hur mycket avsätter ni för arbetslivsforskning och vilka satsningar vill ni göra?
"Vi förespråkar inrättandet av ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö. För detta ändamål har vi avsatt 75 miljoner kronor årligen i vår budget. Detta då vi anser det viktigt att inte bara se till att arbetsmiljölagarna efterlevs, utan att vi även förstår orsakerna till brister i arbetsmiljön samt dess konsekvenser."
 

Kollega
[email protected]
@Tidn_Kollega

Kollega frågade läsarna

Vi frågade 1 000 slumpvis utvalda av Kollegas läsare vilka frågor de tyckte var viktigast inför valet i september. Så här svarade dem:

 1. Arbetslöshet
 2. Ungdomsarbetslöshet
 3. Sjukförsäkringen
 4. Hållbart arbetsliv

Vi ställde läsarnas frågor till de åtta riksdagspartierna. Svaren kommer att presenteras, ämne för ämne, under de kommande veckorna. Först ut är frågan om hur att skapa ett hållbart arbetsliv.

Kollega/Novus