Hoppa till huvudinnehåll
Politik

Partiernas svar om arbetslöshet

Kollegas läsare tycker att jobben är den allra viktigaste valfrågan. Den bedömningen delas av nästan alla riksdagspartierna. Oavsett om man talar om arbetslöshet, sysselsättningsgrad eller tillgänglig arbetskraft handlar en stor del av valpropagandan om hur de siffrorna ska justeras.
Publicerad 19 maj 2014, kl 13:24

Kollega frågade de åtta riksdagspartierna om A-kassan, las, om Arbetsförmedlingens uppdrag och om matchningen mellan jobbsökande och lediga jobb. Här är deras svar.

Moderaterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna

MODERATERNA
Hur högt bör taket i a-kassan vara?

Vi vill att det ska löna sig att arbeta och att a-kassan ska vara en omställningsförsäkring. Det finns ett starkt stöd i forskningen att en höjning av taket ökar jämviktsarbetslösheten. Forskare och oberoende instanser, så som Konjunkturinstitutet och Riksbanken, delar Finansdepartementets bedömning att effekten på sysselsättningen kan vara betydande. Vi prioriterar en aktiv arbetsmarknadspolitik och tillväxtskapande reformer så att fler kommer i arbete.

Bör a-kassan bli obligatorisk? Varför/varför inte?
Vi ser gärna att fler människor frivilligt ansluter sig till a-kassan. Just nu pågår en bred parlamentarisk utredning som bland annat tittar på a-kassans framtida utformning. Vi deltar aktivt i den utredningen tillsammans med andra partier i riksdagen. Utredningen presenteras i början av nästa år.

Hur ser ni på förslag om basinkomst, som alternativ till a-kassa och försörjningsstöd?
A-kassan är en omställningsförsäkring och en viktig trygghet mellan två jobb. Att a-kassan fortsatt bör vara en omställningsförsäkring och inte en basinkomst råder det en bred samsyn kring mellan de flesta riksdagspartierna.

Vill ni ändra turordningsreglerna i las?
Ansvarsbärande parter som balanserar olika intressen är grundbulten i den svenska modellen som tjänat Sverige väl och som bör värnas.

Vilket uppdrag vill ni prioritera för Arbetsförmedlingen?
Regeringen har slagit fast att de arbetsmarknadspolitiska resurserna tydligt ska prioriteras och inriktas mot matchning mellan arbetssökande och lediga jobb samt mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Uppföljning och utvärdering ska utvecklas och prioriteras inom berörda myndigheter. Arbetsmarknadspolitiken ska utifrån mål och resurser bland annat verka för att förbättra matchningen mellan dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft. Det kan låta självklart, men så var det inte innan alliansen införde arbetslinjen även hos Arbetsförmedlingen.

Ge 3 konkreta förslag på hur företagen ska få den kompetens de efterfrågar framöver.

 • Det handlar om att stärka arbetskraften för att möta framtida behov. Det gör vi genom att öka kunskaperna och förbättra resultaten i skolan.
   
 • Öka utbudet och efterfrågan på arbetskraft genom att göra det lönsamt att arbeta och snabbare hjälpa människor tillbaka till arbetslivet.
   
 • Bidra till ökat utbud av bostäder och hållbar transportförsörjning. Historiska satsningar på svensk infrastruktur om 522 miljarder och förenklade byggregler.
   


FOLKPARTIET
Hur högt bör taket i a-kassan vara?
A-kassan är en viktig omställningsförsäkring. Den är också en viktig del i att göra det tryggare för personer med fast jobb att våga byta jobb. Folkpartiet vill därför höja taket i arbetslöshetsförsäkringen till samma nivå som i sjukpenningen under de första 100 dagarna. Taket för sjukpenningen är idag 7,5 prisbasbelopp per år, vilket motsvarar 27 750 kronor per månad.

Bör a-kassan bli obligatorisk? Varför/varför inte?
Ja, arbetslöshetsersättningen bör omfatta alla, på samma sätt som sjukförsäkringen. Idag står mer än var fjärde person i arbetskraften, runt 900 000 personer, utanför arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt som de inte får ut full a-kassa så är de med och finansierar en stor del av a-kassan via skatten. Det är inte rättvist och skapar en stor lucka i vårt sociala skyddsnät.

Hur ser ni på förslag om basinkomst, som alternativ till a-kassa och försörjningsstöd?
Det ska det finnas ett starkt skyddsnät för den som på grund av arbetslöshet eller sjukdom inte kan jobba. I begreppet basinkomst ingår att även den som inte vill jobba ska kunna få ersättning från det allmänna. Vi värnar arbetslinjen och vill inte ha någon form av medborgarlön.

Vill ni ändra turordningsreglerna i las?
Vi vill att lagen om anställningsskydd ska utgå från personlig kompetens istället för anställningstid. Så som lagen är utformad idag, med ”sist in först ut”-regeln, gör vi det otryggt att byta jobb. Med ett anställningsskydd som utgår från din kompetens kan också den nyanställde få en anställningstrygghet. I kombination med större hjälp till omställning, krav på arbetsgivare att avsätta medel för kompetensutveckling och höjt tak i arbetslöshetsersättningen kan vi öka tryggheten – också för dem som byter jobb. Detta tjänar såväl individer som samhälle på.

Vilket uppdrag vill ni prioritera för Arbetsförmedlingen?
Arbetsförmedlingen ska framförallt ge stöd åt dem som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ge tre konkreta förslag på hur företagen ska få den kompetens de efterfrågar framöver.

 • Vi vill att näringslivet får en viktigare roll att spela i utbildningspolitiken. Det kan ske på flera olika sätt. Vi vill till exempel införa branschlärlingar. Det innebär att företagen och branscherna deltar i utformningen av utbildningen tillsammans med skolan och kommunen.
 • Vi vill att fler får möjligheten att lära sig ett yrke genom att gå som lärling. Bara för att man är äldre upphör inte viljan att lära sig något nytt och behovet av att byta yrkesbana. Även äldre borde kunna gå som lärling inom till exempel ett yrkesintroduktionsavtal.
 • Många arbetsgivare söker personer med arbetslivserfarenhet, samtidigt som få vågar byta jobb. Vi vill göra det tryggare att byta jobb genom att ändra LAS så att den utgår från kompetens, ge arbetsgivare större ansvar att avsätta pengar till individuella kompetenskonton och höja taket i a-kassan.

   

CENTERPARTIET:
Hur högt bör taket i a-kassan vara?
Det är viktigt att människor kan leva på sin ersättning från A-kassan. Centerpartiet vill höja nivån på a-kassan under de tre första månaderna av arbetslösheten, via höjt tak och ersättningsnivå. Det behövs för att människor ska ha möjlighet att ställa om från att ha en regelbunden inkomst. Vi vill även kombinera höjningen av ersättningarna med en snabbare avtrappning i ersättningsnivåerna och tidigare stödjande insatser än vad som idag är fallet.

Bör a-kassan bli obligatorisk? Varför/varför inte?
A-kassan bör göras obligatorisk. Människor som förlorar jobbet ska ha rätt till en bra arbetslöshetsersättning. Det gynnar både individen och samhällsekonomin. Främsta anledningen till att A-kassan bör vara obligatorisk är för att omfatta de som i dag inte når upp till grundvillkoret, personer med tillfälliga och korta anställningar.

Hur ser ni på förslag om basinkomst, som alternativ till a-kassa och försörjningsstöd?
Centerpartiet anser att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska vara två olika försäkringar. Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en försäkring som fokuserar på omställning. Den ska uppmuntra rörlighet och underlätta för människor att kunna byta jobb. Blir man sjuk ska man inte behöva oroa sig för att pengarna inte räcker eller att man inte kan ha kvar sin bostad. Det behövs dock en skillnad mellan de olika försäkringarna eftersom de delvis syftar till olika saker, arbetslöshetsförsäkringen till att människor ska kunna återgå till arbete medan sjukförsäkringen syftar till att vara en trygghet för människor som på grund av sjukdom har bristande arbetsförmåga.

Vill ni ändra turordningsreglerna i las?
Centerpartiet anser att en flexibel arbetsmarknad är viktig. Om det blir enklare och mindre riskfyllt att anställa skapas också fler jobb. Eftersom ungdomar är en stor grupp som hamnat utanför arbetsmarknaden vill Centerpartiet att det ska finnas möjlighet för personer under 26 år att ingå frivilliga ungdomsavtal med en lägre grad av anställningstrygghet under en period för att det ska bli lättare för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Små företag med mellan en och nio anställda ska också undantas reglerna om turordning. Stegvisa förändringar i turordningsreglerna bör också ändras för att hela ansvaret för dem på sikt förs över till arbetsmarknadens parter. Turordningsreglerna bör baseras på kompetens och inte anställningsår.

Vilket uppdrag vill ni prioritera för Arbetsförmedlingen?
Centerpartiet vill att fler aktörer ska kunna sköta Arbetsförmedlingens uppgifter. Med en jobbpeng kan den arbetssökande välja vilken arbetsförmedling som passar bäst, vilket leder till en mer effektiv matchning och förmedling av jobb. Ambitionen är att minska andelen arbetsmarknadsåtgärder och öka andelen icke subventionerade jobb.

Ge 3 konkreta förslag på hur företagen ska få den kompetens de efterfrågar framöver.

 • Genom en effektivare arbetsförmedling med större fokus på de arbetssökandes olika behov kan bättre matchning ske. Genom en jobbpeng kan den arbetssökande söka sig till den arbetsförmedling som passar den arbetssökandes profil bäst.
   
 • En bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad krävs framförallt för de mindre och medelstora företagens behov. För att matchningen ska bli bättre krävs mer samverkan mellan utbildning och näringsliv. Därtill krävs ett väl utbyggt lärlingssystem. I Tyskland har man en eftergymnasial utbildning med gesällbrev som fungerat väl och lett till att fler unga fått jobb. Genom att ha en liknande modell i Sverige och med ett system för lärlingslön kan statusen höjas på det praktiska kunnandet samtidigt som arbetslösheten minskar och matchningen förbättras.
   
 • Centerpartiet kommer genom alliansregeringen att utöka utbildningsplatserna med 10 000 platser som fördelas runt om på landets högskolor och universitet. Det krävs för att tillgodose näringslivets och offentlig sektors behov av arbetskraft framöver.
   
   

KRISTDEMOKRATERNA:
Hur högt bör taket i a-kassan vara?

Kristdemokraterna har föreslagit en höjning av taket från dagens 680 kr per dag till 830 kr per dag samt att taket indexeras mot prisutvecklingen, som till stor grad är fallet inom övriga socialförsäkringar.

Bör a-kassan bli obligatorisk? Varför/varför inte?
Ja, vi förespråkar en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring finansierad av enhetliga avgifter. I dagsläget väljer många att stå utanför a-kassorna, vilket delvis beror på det låga taket och att man helt enkelt inte upplever systemet som tryggt. En obligatorisk försäkring gör att vi kan finansiera en höjning av taket och öka tryggheten i systemet. I förlängningen bör detta dessutom leda till en ökad omsättning på arbetsmarknaden, i positiv bemärkelse, då tröskeln sänks för de människor som befinner sig på arbetsplatser där de kanske inte trivs, men där de tidigare varit tveksamma till att lämna sin position i fruktan om att inte kunna försörja sig under en övergångsperiod.

Hur ser ni på förslag om garanterad basinkomst, som alternativ till a-kassa och försörjningsstöd?
Vi tror på ekonomiska incitament som uppmuntrar till arbete och som skapar möjligheter för människan att försörja sig själv genom ett aktivt deltagande i samhället. Vi anser inte att förslaget om garanterad basinkomst är förenligt med denna princip.

Vill ni ändra turordningsreglerna i las?
Vi vill ändra genom att utöka undantaget från turordningsreglerna i LAS så att två personer kan undantas oavsett företaget storlek.

Vilket uppdrag vill ni prioritera för Arbetsförmedlingen?
Vi vill förändra Arbetsförmedlingen så att själva förmedlingsverksamheten konkurrensutsätts. Istället införs ett system med jobbpeng där arbetsförmedlarna ersätts för varje förmedlat jobb. Ersättningens storlek bestäms utifrån den arbetssökandes statistiska risk för långvarig arbetslöshet, inte arbetslöshetsperiodens längd.

Ge 3 konkreta förslag på hur företagen ska få den kompetens de efterfrågar framöver.

 • Alliansen ändrade de svenska reglerna för arbetskraftsinvandring 2009. Före dess var det svårt att komma från ett land utanför Europa till Sverige för att arbeta. Med enklare regler kommer fler talanger att söka sig hit och med enklare regler kommer företag att lättare att kunna hitta rätt kompetens. Vårt mål är att vi ska kunna attrahera och behålla fler talanger. Därför kommer vi i sommar genom regeringssamarbetet att göra reglerna ännu enklare.
   
 • För att matcha rätt kompetens på rätt arbetsplats vill vi åtgärda bristerna i den yrkesorienterade utbildningen och införa en tvåårig yrkesförberedande utbildning med ett frivilligt tredje år som kan läsas in i efterhand. Utbildningen behöver få ett utökat antal veckor med arbetsplatsförlagd utbildning som inte får ske på skolan.
   
 • I dag hindrar tillgången på bostäder möjligheterna för arbetstagare att flytta dit jobben finns. Det är därför angeläget att drastiskt öka tillgången på bostäder, både hyres- och bostadsrätter.
   


SOCIALDEMOKRATERNA:
Hur högt bör taket i a-kassan vara?
För att fler ska få ett rimligt inkomstskydd vid arbetslöshet föreslår vi att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs från dagens 680 kronor till 910 kronor per dag. Det innebär att den maximala inkomst som berättigar till 80 procents ersättning höjs från 18 700 kronor till 25 000 kronor. Taket sänks efter 100 dagar med 150 kronor till 760 kronor per dag.

Bör a-kassan bli obligatorisk? Varför/varför inte?
Vi vill inte se en obligatorisk a-kassa. En väl fungerande, frivillig och solidariskt finansierad omställningsförsäkring som administreras av fackliga organisationer är en viktig grundsten i den svenska modellen. Rätt utformad kommer en sådan arbetslöshetsförsäkring möjliggöra nödvändig strukturomvandling, ge ekonomisk trygghet till dem som förlorar jobbet, stimulera efterfrågan i ekonomin när arbetslösheten stiger och motverka press nedåt på lönerna samt upprätthålla arbetslinjen.

Hur ser ni på förslag om basinkomst, som alternativ till a-kassa och försörjningsstöd?
Vi driver inga sådana alternativ.

Vill ni ändra turordningsreglerna i las?
När det gäller den svenska arbetsrätten vill vi poängtera att en viktig grund är turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS. Eftersom arbetsgivaren själv avgör om det föreligger arbetsbrist skulle ett borttagande eller en försvagning av turordningsreglerna innebära kraftigt ökad otrygghet och rättslöshet för de anställda. Lagstiftningen ger arbetsgivare med mindre än tio anställda möjligheten att undanta två personer från turordningsreglerna. Detta vill vi ta bort.

Vilket uppdrag vill ni prioritera för Arbetsförmedlingen?
Socialdemokraterna har presenterat ett punktprogram för hur Arbetsförmedlingen ska kunna fungera som en matchningsspecialist. Målet med omgörningen är att sluta rekryteringsgapet, ge professionellt stöd till alla, oavsett bakgrund, sätta fokus på det som ger resultat. Vi föreslår till exempel rätt till det stöd som krävs från första dagen, att behovet styr – inte administrativt bestämda tidsgränser, att arbetsgivarnas krav står i fokus vilket kräver intensifierade kontakter med näringslivet.

Ge 3 konkreta förslag på hur företagen ska få den kompetens de efterfrågar framöver.

 • En bättre fungerande Arbetsförmedling. Knappt hälften av företagen som ska rekrytera använder sig av Arbetsförmedlingen. För tio år sedan var andelen ca 65 procent. Mer än vart tredje företag som försökt rekrytera via Arbetsförmedlingen tyckte att det fungerade dåligt. 68 procent av arbetsförmedlarna anser att den arbetsförmedling de jobbar på inte på har tillräckliga möjligheter att erbjuda ett serviceinnehåll som är anpassat efter behoven.
   
 • Satsa på utbildning. Kunskapskraven på arbetsmarknaden ökar hela tiden. Det gäller både generella kunskaper och mer specialiserad kompetens. Antalet jobb som inte kräver gymnasiekompetens för att få anställning minskar i rask takt medan efterfrågan på gymnasial utbildning, särskilt yrkesutbildning, är fortsatt stor. Efterfrågan på högre utbildning ökar markant och förväntas att fortsätta öka för lång tid framåt. Vi socialdemokrater väljer att investera i utbildning och jobb.
   
 • Ta bort FAS 3! Många anställda berättar att det finns gott om arbetsuppgifter som behöver utföras – som inte blir utförda för att tiden inte räcker till. Rätt bemanning i till exempel välfärden är en förutsättning för god kvalitet och omvårdnad.

   

MILJÖPARTIET:
Hur högt bör taket i a-kassan vara?

Miljöpartiet föreslår ett höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen. Preliminärt handlar det om 200 kronors höjning av högsta dagpenning de 100 första dagarna. Höjningen sker i två steg under två år, med en höjning på 100 kronor i det första året. Därefter sänks nivån trappstegsvis över tid. Den slutgiltiga nivån läggs 50 kronor över dagens högsta ersättningsnivå på 680 kronor.

Bör a-kassan bli obligatorisk? Varför/varför inte?
Miljöpartiet har ett eget förslag till lösning; en kombination av inkomstförsäkring och gemensam grundtrygghet åt alla som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller arbetslöshet – Arbetslivstrygghet. Vi föreslår att en sådan allmän grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet för alla över 20 år utreds.

Hur ser ni på förslag om basinkomst, som alternativ till a-kassa och försörjningsstöd?
Miljöpartiets förslag om arbetslivstrygghet täcker behovet av en basinkomst.

Vill ni ändra turordningsreglerna i las?
Miljöpartiet ser inte i dagsläget några behov av en översyn av LAS.

Vilket uppdrag vill ni prioritera för Arbetsförmedlingen?
Miljöpartiet ser att ett av arbetsmarknadens största problem är bristande matchning mellan arbetssökande och lediga arbeten. Vi vill effektivisera arbetsförmedlingen genom att öppna upp för fler, fristående aktörer.

Ge 3 konkreta förslag på hur företagen ska få den kompetens de efterfrågar framöver.

 • Bättre matchning. Exempelvis projektet ”Jobbsökarna”, ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Företagarna, har hittat hundratals nya jobb.
   
 • Fler individuella, flexibla lösningar på utbildningsmarknaden. Fler platser på folkhögskolor och Komvux så att alla unga kan nå gymnasiekompetens.
   
 • Fler platser på utbildningar inom bristyrken.

   

VÄNSTERPARTIET:
Hur högt bör taket i a-kassan vara?
Vi vill att 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Det vi budgeterar för i vår skuggbudget är att som ett första steg höja taket till 960 kronor per dag och därefter indexera det till löneutvecklingen.

Bör a-kassan bli obligatorisk? Varför/varför inte?
Nej, dagens modell med frivilliga fackliga kassor fungerar väl. Däremot bör a-kassan förbättras och inträdesvillkoren ändras så att fler vill och kan vara med.

Hur ser ni på förslag om basinkomst, som alternativ till a-kassa och försörjningsstöd?
Vi värnar om inkomstbortfallsprincipen. Dels är den grundläggande för upprätthållandet av solidariskt finansierade trygghetssystem. Dels skulle den basinkomst som staten har råd att finansiera ligga på en så låg nivå att den skulle vara negativ för löneutvecklingen i och med att den skulle leda till sänkta reservationslöner (de lönenivåer människor kan acceptera för att ta ett arbete jämfört med att vara fortsatt arbetslösa).

Vill ni ändra turordningsreglerna i las?
Ja, vi vill ta bort möjligheten för arbetsgivaren att undanta två personer från turordningen.

Vilket uppdrag vill ni prioritera för Arbetsförmedlingen?
Vi vill ge Arbetsförmedlingen mer frihet och resurser att anpassa meningsfulla utbildningsinsatser och subventionerade anställningar efter individen. Regeringens så kallade garantiprogram (inklusive Fas 3) ska avskaffas.

Ge tre konkreta förslag på hur företagen ska få den kompetens de efterfrågar framöver.

 • Fördubbla antalet platser i arbetsmarknadsutbildning.
   
 • Höj kvaliteten i gymnasiets yrkesinriktade program genom att återinföra högskolebehörigheten och låta arbetsmarknadens parter ha större inflytande över utbildningarna.
   
 • Fler platser inom yrkeskomvux och Yrkeshögskolan.


SVERIGEDEMOKRATERNA:
Hur högt bör taket i a-kassan vara?

Vi har i vår senast höstbudget avsatt medel för att höja taket till 900kr per dag.

Bör a-kassan bli obligatorisk? Varför/varför inte?
Sverigedemokraterna ser arbetslöshetsförsäkringen som en del av det grundläggande trygghetssystemet, men också som ett smörjmedel på arbetsmarknaden som bidrar till förbättrad matchning och till upprätthållandet av den inhemska konsumtionen i dåliga tider och vill därför på sikt göra a-kassan obligatorisk samt slopa avgiften för den enskilde. Viktigast på kort sikt är dock att återställa de försämringar som regeringen har genomfört och på så vis öka tryggheten för arbetstagarna och få fler att frivilligt återvända till a-kassan.

Hur ser ni på förslag om basinkomst, som alternativ till a-kassa och försörjningsstöd?
Vi ser inte detta som ett alternativ. Framförallt därför att en permanent basinkomst, eller medborgarlön som man också kan kalla det, sannolikt skulle försämra den enskildes incitament för att utbilda sig och söka arbete. Som framgår av svaret på fråga två ser vi det som mer prioriterat på lång sikt att göra a-kassan obligatorisk och kostnadsfri för den enskilde.

Vill ni ändra turordningsreglerna i las?
Ja, en stor andel av företagen anger detta som en av de viktigaste frågorna för att skapa ett bättre företagsklimat. Bedömningen är att det skulle kunna innebära att fler företag klarar sig undan konkurs i svåra tider, att företagens anställningsbenägenhet skulle öka, att inlåsningseffekter skulle minska och matchningen förbättras. Ett gott företagsklimat och en god tillgång på jobb gynnar i väldigt hög grad också arbetstagarna.

Vilket uppdrag vill ni prioritera för Arbetsförmedlingen?
På sikt anser vi att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska slås ihop. Detta då vi tyvärr ser en mängd människor som är för friska för att sjukskrivas och för sjuka för att jobba. Resultatet av det blir att individerna ”faller mellan stolarna”. Tills detta mål infrias är dock vår åsikt att arbetsförmedlingen främst bör ägna sig åt att förmedla jobb till arbetssökande. Alla arbetssökande. Inte bara av regeringen prioriterade grupper såsom nyanlända invandrare.

Ge 3 konkreta förslag på hur företagen ska få den kompetens de efterfrågar framöver.

 • Matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa måste förbättras genom satsningar på skola och utbildning och särskilda lärlingsanställningar med slopad arbetsgivaravgift.
   
 • Vi vill göra det mer lönsamt för den enskilde att utbilda sig inom områden där det råder brist på arbetskraft.
   
 • Sverige ska enligt i enlighet med en strikt tolkning av EU:s blåkortsdirektiv kunna ha en viss arbetskraftsinvandring av högkvalificerad spjutspetskompetens.
   

Kollega
[email protected]

Kollega frågade läsarna

Vi frågade 1 000 slumpvis utvalda av Kollegas läsare vilka frågor de tyckte var viktigast inför valet i september. Så här svarade dem:

 1. Arbetslöshet
 2. Ungdomsarbetslöshet
 3. Sjukförsäkringen
 4. Hållbart arbetsliv

Vi ställde läsarnas frågor till de åtta riksdagspartierna. Svaren kommer att presenteras, ämne för ämne, under de kommande veckorna.

Först ut var frågan om hur att skapa ett hållbart arbetsliv. Här publicerar vi partiernas svar på hur de vill hantera arbetslösheten, A-kassan, lagen om anställningsskydd och matchning mellan lediga jobb och jobbsökande.

Kollega/Novus